Informacje prawne

Definicje
1. "Polityka Prywatności" - niniejszy dokument zawierający informacje, które mają wskazać Użytkownikowi Serwisu, zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, jak również możliwości i zakres wykorzystywania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie.
2. "Właściciel Serwisu" - Wyszomirski z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 7 , 08-110 Siedlce.
3. Administrator - Właściciel Serwisu
4. "Serwis" - serwis internetowy będący własnością Administratora.
5. "Użytkownik" - osoba korzystająca z Serwisu

 

Wstęp
Administrator szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez Użytkowników Serwisu i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.


Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu firmy Wyszomirski są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Właściciela Serwisu.


Administrator na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.


Prawa autorskie
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, są zastrzeżone i stanowią własność Administratora lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).


Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora zabronione jest w szczególności dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.


Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez Administratora, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).

Ochrona prywatności
W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


Gromadzenie danych
Administrator co do zasady nie gromadzi w związku z funkcjonowaniem Serwisu danych osobowych Użytkowników Serwisu, chyba, że wystąpi sytuacja opisana w punktach kolejnych niniejszego dokumentu, a Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda dane osobowe.


Wszystkie dane zgromadzone w Serwisu zbierane są za przyzwoleniem danego Użytkownika Serwisu, w szczególności za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie formularza umożliwiającego Użytkownikowi zgłoszenie swej osoby do listy mailingowej, o której mowa w punkcie poniższym Polityki Prywatności a także w wyniku dobrowolnego podania przez Użytkownika danych podczas procesu zadawania pytania ekspertowi, którą to czynność Użytkownika umożliwia funkcjonalność Serwisu.


Podczas wizyty Użytkowników sieci Internet w Serwisie automatycznie (sposób bierny) zbierane są dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.


Przetwarzane dane
W związku z prowadzeniem Serwisu, Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:

  • adresy e-mail przesyłane do Administratora przez Użytkowników Serwisu; Administrator umieszcza te adresy na tzw. liście mailingowej i przetwarza powyższe dane w celu przesyłania na nie informacji o aktualnościach, promocjach, nowościach oraz samej Spółce.
  • informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane Administrator przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu dla potrzeb prowadzenia działalności marketingowej.

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Właściciela Serwisu, Administrator uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.


Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym, w formularzu umawiania jazdy próbnej a także adresy e-mail podane w celu otrzymania biuletynu Właściciela Serwisu, mogą być przetwarzane - po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody.

 

Zabezpieczenie danych
Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Administrator dba o takie administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia by nie umożliwiać dostępu do danych osobom nieuprawnionym i chronić je przed nieuprawnionym zabraniem, zniszczeniem czy zmianą.


Zakres udostępniania i wykorzystywania danych
Właściciel Serwisu nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że:

  • za zgodą podmiotu danych,
  • wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
  • dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Właściciela Serwisu, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:

  • monitorowania ruchu w Serwisie,
  • monitorowania oglądalności Serwisu. 

Wykorzystywanie cookies
Serwis może wykorzystywać "cookies" ("ciasteczka") czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika Serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies w Serwisie może być identyfikacja powracających użytkowników wizytujących Serwis. „Ciasteczka" nie zawierają żadnych danych osobowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.


Zmiana danych Użytkownika
Administrator umożliwia każdemu Użytkownikowi Serwisu dokonanie zmiany podanych danych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. W celu dokonania zmiany czy uaktualnienia danych podanych przez Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.


Linki
Serwis może zawierać linki do innych podstron przy czym fakt zamieszczenia linku nie oznacza, że Administrator ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość serwisu linkowanego. Przeciwnie - takie serwisy działają niezależnie od Administratora, Administrator nie sprawuje kontroli nad przedmiotowymi serwisami, które rządzą się własnymi zasadami funkcjonowania i ochrony danych. Użytkownik winien mieć świadomość odrębności tych serwisów od Serwisu i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę odwiedzanej za pośrednictwem linka witryny internetowej.


Zmiany Polityki Prywatności
Administrator może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach Administratora co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.